ระบบข้อมูลการตรวจสุขภาพ
อาทิตย์, 19 ธันวาคม 2021

ระบบข้อมูลการตรวจสุขภาพ

ที่มา

เดิมที่โรงพยาบาลที่ทำงาน ไม่มีระบบที่จะช่วยแปลผลรายบุคคลแบบอัตโนมัติ และการนำข้อมูลมาดูรายกลุ่มนั้นทำได้ยาก จึงพัฒนาเพื่อช่วยในการเก็บข้อมูลตรวจสุขภาพอย่างเป็นระบบ แปลผลรายบุคคลแบบอัตโนมัติ และวิเคราะห์และแปลผลรายกลุ่มได้ง่ายขึ้น

Technology stack ที่ใช้

Front End

  • Blazor Webassembly

Back End

  • Asp.Net Core (.NET 6)
  • PostgreSQL โดยสร้างฐานข้อมูลแบบ Code-First โดยใช้ Entity Framework Core

สถานะปัจจุบัน

สามารถเข้าดูได้ที่ checkup.doctortons.com

ติดตามได้ที่
© 2016 - 2022 สงวนลิขสิทธิ์ สุทธิศักดิ์ เด่นดวงใจ
Made with Gatsby Developed with Visual Studio Code